theme switch

Podatek od bitcoin wg Ministerstwa Finansów - najnowsze wytyczne

W dniu dzisiejszym (4 kwietnia 2018) Ministerstwo Finansów opublikowało dokument "Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC" określający oficjalne wytyczne odnośnie opodatkowania transakcji związanych z zakupem, sprzedażą i obrotem kryptowalutami w Polsce. Polecamy zapoznanie się z całym dokumentem, a poniżej w skrócie przedstawiamy najważniejsze interpretacje.

 

Co należy wykazać w PIT?

W dokumencie czytamy:

  • W rocznym PIT należy wykazać przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak m. in. bitcoin, litecoin czy ether (pomimo, że z oczywistych względów nie ma tu podanych wszystkich kryptowalut, to należy zapis interpretować jak dotyczący wszystkich kryptowalut - przyp. red.).
  • Wskazujemy skutki obrotu kryptowalutami w podatku dochodowym od osób fizycznych, od towarów i usług oraz od czynności cywilnoprawnych (czyli wykazujemy sumę wszystkich przychodów i kosztów związanych z nabywanymi i zbywanymi kryptowalutami /w tym wymienianymi na inne kryptowaluty/)

Jak określane są przychody i koszty?

Przychody z obrotu krytpowalutą mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu praw majątkowych  albo pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli kryptowaluta jest przedmiotem obrotu w ramach działalności, która spełnia okreśłone warunki: m.in. ma ona charakter zarobkowy, jest prowadzona we własnym imieniu przez podatnika, w sposób zorganizowany i ciągły.

W dokumencie doprecyzowane jest kiedy obrót kryptowalutami generuje przychody podlegające opodatkowaniu:

Obrót kryptowalutami generuje przychód m.in. w przypadku:

  • sprzedaży kryptowaluty (zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, np. złotówki (PLN), euro (EUR), dolara amerykańskiego (USD),
  • zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub na usługę. Zamianę kryptowaluty należy traktować jako formę jej odpłatnego zbycia, analogicznie jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych, np. wierzytelności.

Z kolei jeśli chodzi o koszty, to dowiadujemy się:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.  Takimi kosztami są zatem wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. zostały faktycznie poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami,
  2. nie zostały wymienione w art. 23 ustawy PIT, zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów,
  3. są odpowiednio udokumentowane.

Na szczególną uwagę zasługuje ostatnia pozycja jeśli chodzi o powyższe wymagania kwalifikowalności kosztów, gdyż dalej czytamy, bardzo ważną interpretację, szczególnie dla osób prowadzących w Polsce działalność gospodarczą związaną z kryptowalutami, tj.

Warto zauważyć, że podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną i sformalizowaną formą ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, dlatego też podatnik:

  • może dokonywać w niej zapisów wyłącznie na podstawie ściśle określonych dokumentów , takich jak np. faktury czy rachunki. Z tych względów dokumenty w postaci np. wyciągów z historią transakcji giełdowych z internetowej giełdy kryptowalut, czy wyciągów z kont bankowych z historia transakcji nie stanowią dowodów księgowych w rozumieniu przepisów i przychody oraz koszty uzyskania przychodu udokumentowane wyłącznie w ten sposób nie mogą zostać zaewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,

W praktyce oznacza to, że bardzo ciężko będzie polskim podmiotom gospodarczym wykazać koszty związane z zakupem kryptowalut, a zapis daje olbrzymie pole do interpretacji przez Urząd Skarbowy

Sprzedaż kryptowalut pomiędzy dwoma osobami fizycznymi

W przypadku kiedy kupiliśmy lub sprzedaliśmy kryptowaluty od innej osoby, taka transakcja podlega opodatkowaniu PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych):

Umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty, stanowiącej prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) [16]. W przypadku umowy sprzedaży obowiązek zapłacenia tego podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty – dotyczy kupującego. Przy umowie zamiany obowiązek zapłaty podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek – dotyczy solidarnie stron czynności.

Podatek VAT

Sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrotnie, jak również wymiana jednej kryptowaluty na inną, o ile podlega opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnienia z VAT.

Interpretacja odnośnie VAT jest to konsekwencja wcześniejszych wytycznych Unii Europejskiej w tym zakresie.

 

Podsumowanie

Dobrze, że pojawił się oficjalny dokument Ministerstwa Finansów, który precyzuje kwestie w zakresie opodatkowania kryptowalut, które budziły mnóstwo wątpliwości, choć rzecz jasna bardzo szkoda, że te interpretacje wprost można interpretować jako próbę maksymalnego utrudnienia działalności związanej z branżą kryptowalut w Polsce. Dzięki dokumentowi wiemy natomiast ostatecznie, że:

  • opodatkowaniu podlega zarówno wymiana kryptowalut na waluty tradycyjne (i odwrotnie), jak również wymiana kryptowalut na inne kryptowaluty
  • koszty związane z zakupem kryptowalut należy bardzo dokładnie i maksymalnie obszernie dokumentować, gdyż organy skarbowe mogą zażyczyć sobie szczegółowej dokumentacji związanej z zakupem krytpowalut, a gdy uznają, że jest ona niewystarczająca, nie zaliczyć kosztów zakupu - wyciąg bankowy lub wyciąg z giełdy nie jest wystarczającym dowodem poniesienia kosztów

Na koniec pragniemy przypomnieć, że KantorBitcoin.pl jest kantorem prowadzonym przez angielską spółkę Bitcoin Wealth Management Group Ltd. Dla każdego zakupu i sprzedaży kryptowaluty w naszym kantorze otrzymasz fakturę, wystarczy, że prześlesz dane do faktury na adres [email protected], z adresu e-mail podanego w zamówieniu zakupu. Jeśli kupowałeś u nas w roku 2017 i nie pobrałeś faktury, możesz zawsze się do nas zwrócić i prześlemy Ci ją.

Załączamy cały dokument opublikowany przez Ministerstwo Finansów

Powiązane

Krok po kroku: Jak bezpiecznie przechowywać swoje środki?

Mechanizmy stakingu w proof-of-stake. Która kryptowaluta robi to najlepiej?

» więcej artykułów