theme switch

Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usługi kupna i sprzedaży kryptowalut w serwisie KantorBitcoin.pl

§1

1.      Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usługi wymiany kryptowalut walut w serwisie internetowym KantorBitcoin.pl (dalej określaną w skrócie jako „Usługa KantorBitcoin”), wzajemnych praw i obowiązków stron zawierających transakcję wymiany, a także zasad odpowiedzialności, przetwarzania danych osobowych oraz postępowania reklamacyjnego.

2.      Warunkiem skorzystania z Usługi KantorBitcoin jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptacja jego treści przez Klienta podczas realizacji transakcji, a także zapoznanie się i przestrzeganie przez Klienta Polityki prywatności oraz Polityki cookies opublikowanych w serwisie KantorBitcoin.pl.

3.      Podmiotem świadczącym Usługę KantorBitcoin na rzecz Klienta jest spółka Interior Capital sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-676), przy ulicy Sokolniczej 7/17 lok. 6, NIP: 8971863222, REGON: 382390433, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000767986, kapitał zakładowy 50.000 zł, e-mail:

[email protected]

4.      Korzystanie z Usługi KantorBitcoin przez Klientów jest możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej Google Chrome, Opera Firefox lub Safari, i wymaga zgody Klienta na wykorzystanie przez przeglądarkę internetową mechanizmów ciasteczek (ang. cookies) oraz localstorage, a także włączonej w przeglądarce internetowej funkcji przetwarzania Javascript. Korzystanie z Usługi KantorBitcoin na innej przeglądarce internetowej niż w/w wymienione lub bez akceptacji w/w mechanizmów lub bez włączonej obsługi języka Javascript jest niedozwolone i sprzeczne z niniejszym Regulaminem i może być podstawą odrzucenia ewentualnej reklamacji Klienta.

§2

1.      W niniejszym Regulaminie przyjęto następujące definicje pojęć:

a.      Usługa KantorBitcoin – usługa polegająca na kupnie lub sprzedaży kryptowaluty przez KantorBitcoin na rzecz Klienta, na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, zawarta na podstawie Umowy wymiany kryptowaluty

b.      Umowa wymiany kryptowaluty – umowa zawierana pomiędzy Klientem i KantorBitcoin za pośrednictwem Serwisu KantorBitcoin.pl, na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie której Klient zleca a KantorBitcoin zobowiązuje się wykonać Usługę KantorBitcoin

c.      Regulamin – niniejszy regulamin

d.      KantorBitcoin – serwis internetowy znajdujący się w sieci internet pod adresem https://kantorbitcoin.pl za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa KantorBitcoin

e.      Operator KantorBitcoin - Interior Capital sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-676), przy ulicy Sokolniczej 7/17 lok. 6, NIP: 8971863222, REGON: 382390433, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000767986, kapitał zakładowy 50.000 zł, e-mail:

[email protected]

f.       Zamówienie ​– zlecenie wykonania Usługi KantorBitcoin, złożone przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia znajdującego się w KantorBitcoin, określające parametry przy których Klient chce i zgadza się zakupić lub sprzedać kryptowalutę, w tym m.in. adres docelowy przelewu kryptowaluty (w przypadku transakcji zakupu) lub rachunek bankowy przelewu waluty (w przypadku transakcji sprzedaży), parametry kwotowe wymienianej kryptowaluty i waluty, dopuszczalny margines różnic parametrów kwotowych wynikający ze zmian kursów kryptowalut oraz tryb akceptacji kursu wymiany. Immanentną i wymaganą częścią Zamówienia jest czynność związana z przelaniem przez Klienta kwoty waluty (w przypadku transakcji zakupu) lub kwoty kryptowaluty (w przypadku transakcji sprzedaży) na wskazany przez KantorBitcoin rachunek bankowy (w przypadku transakcji zakupu) lub na adres portfela kryptowaluty (w przypadku transakcji sprzedaży). Jedynie całkowite wykonanie tej czynności, rozumiane jako:

                                                    i.     w przypadku transakcji zakupu - zaksięgowanie środków na rachunku bankowym wskazanym przez KantorBitcoin lub Pośrednika Płatności

                                                   ii.     w przypadku transakcji sprzedaży – uzyskanie wymaganej potwierdzeń z sieci danej kryptowaluty (BTC - 2 potwierdzenia, LTC - 4 potwierdzenia, DASH - 10 potwierdzeń, XMR - 15 potwierdzeń, ETH - 10 potwierdzeń) zaksięgowania środków na adresie wskazanym przez KantorBitcoin (w przypadku Klientów zweryfikowanych, dopuszczalna jest mniejsza liczba potwierdzeń),skutkuje złożeniem Zamówienia  przez Klienta i rozpoczęciem jego realizacji przez KantorBitcoin.

g.      Formularz zamówienia - formularz udostępniony w KantorBitcoin oraz wypełniany przez Klienta celem zawarcia Umowy wymiany kryptowaluty, na podstawie którego otwierane jest Zamówienie

h.      Klient - użytkownik KantorBitcoin, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

i.       Pośrednik Płatności – zewnętrzna w stosunku do KantorBitcoin usługa działająca w sieci internet, prowadzona przez niezależny od KantorBitcoin podmiot, firmę BC Payments sp. z o. o., polegająca na przyjmowaniu wpłat od Klienta do KantorBitcoin. W przypadku wyboru opcji wpłaty poprzez Pośrednika Płatności, Klient zobligowany jest do realizacji wpłaty przy wykorzystaniu formularzy Pośrednika Płatności, na które zostanie przekierowany z KantorBitcoin, bez jakiejkolwiek zmiany danych w nich się znajdujących.

§3

1.      Otwarcie Zamówienia polega na wypełnieniu oraz zaakceptowaniu przez Klienta treści Formularza zamówienia.

2.      Wypełnienie Formularza zamówienia wymaga

a.      Wprowadzenia kwoty zakupu lub sprzedaży waluty lub kryptowaluty.

b.      Wyboru metody akceptacji kursu kupna lub sprzedaży

3.      Wprowadzenie w Formularzu zamówienia kwoty zakupu lub sprzedaży waluty spowoduje automatyczne wyliczenie szacowanej równoważnej kwoty kryptowaluty i jakakolwiek ingerencja Klienta w te wyliczenia jest niedopuszczalna. Przeliczona kwota jest wyliczana na bazie kursu kryptowaluty aktualnego na moment wprowadzania danych w Formularzu zamówienia i ma charakter orientacyjny. Ostateczna kwota kryptowaluty uzyskana przez Klienta po zakończeniu transakcji kupna i sprzedaży jest wyliczana na bazie kursu z momentu zaksięgowania wpłaty przez Klienta, i pomniejszana o opłaty i prowizje określone w Załączniku numer 1 do Regulaminu, przez co może się różnić od tej szacowanej w Formularzu zamówienia.

4.      Wprowadzenie w Formularzu zamówienia kwoty zakupu lub sprzedaży kryptowaluty spowoduje automatyczne wyliczenie szacowanej równoważnej kwoty waluty i jakakolwiek ingerencja Klienta w te wyliczenia jest niedopuszczalna. Przeliczona kwota jest wyliczana na bazie kursu kryptowaluty aktualnego na moment wprowadzania danych w Formularzu zamówienia i ma charakter orientacyjny. Ostateczna kwota waluty uzyskana przez Klienta po zakończeniu transakcji kupna i sprzedaży jest wyliczana na bazie kursu z momentu zaksięgowania wpłaty przez Klienta, i pomniejszana o opłaty i prowizje określone w Załączniku numer 1 do Regulaminu, przez co może się różnić od tej szacowanej w Formularzu zamówienia.

5.      Domyślną opcją akceptacji przez Klienta rzeczywistego kursu kupna lub sprzedaży jest opcja automatycznej akceptacji każdego kursu aktualnego na moment zaksięgowania wpłaty od Klienta. Klient ma możliwość wyboru opcji manualnej akceptacji kursu w przypadku jego zmiany o więcej niż 3% w stosunku do wartości szacowanej w Formularzu zamówienia. W takim wypadku, po zakończeniu realizacji wpłaty od Klienta i ustaleniu przez Usługę KantorBitcoin możliwego kursu wymiany, jeśli będzie on różnił się o więcej niż 3% w stosunku do kursu szacowanego w Formularzu zamówienia, do Klienta zostanie wysłane powiadomienie pocztą elektroniczną, zawierające informację o możliwym do zrealizowania kursie wymiany oraz odnośnikami umożliwiającymi Klientowi akceptację lub odrzucenie tego kursu. Akceptacja kursu przez Klienta na tym etapie jest równoznaczna ze zrzeczeniem się Klienta z prawa odstąpienia od Umowy wymiany kryptowaluty. W przypadku odrzucenia kursu przez Klienta lub braku akceptacji przez okres 7 dni, w ciągu 14 dni zostanie zrealizowany przelew zwrotny wpłaconych przez Klienta środków na rachunek bankowy lub adres kryptowaluty, w kwocie pomniejszonej o prowizje z tytułu przelewu określone w Załączniku numer 1 do Regulaminu. W przypadku zaistnienia wątpliwości odnośnie rachunku lub adresu do przelewu zwrotnego Operator KantorBitcoin dokona jego potwierdzenia kontaktując się z Klientem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną – w takim wypadku przelew zwrotny zostanie zrealizowany po wyjaśnieniu wątpliwości, na rachunek lub adres wskazany przez Klienta.

W przypadku akceptacji kursu przez Klienta, jeśli od momentu przesłania powiadomienia o kursie do momentu akceptacji kurs nie zmienił się o więcej niż 3% transakcja jest realizowana po kursie z momentu akceptacji przez Klienta, a w przypadku gdy kurs zmienił się o więcej niż 3%, czynności związane z ręczną akceptacją kursu przez Klienta, które są opisane w niniejszym punkcie są powtarzane.

6.      Otwarcie Zamówienia wymaga akceptacji zasad i warunków Regulaminu, co odbywa się poprzez zaznaczenie pola wyboru. Otwierając Zamówienie Klient oświadcza, że wyraża zgodę na realizację Umowy wymiany kryptowaluty na warunkach i przy opłatach i prowizjach określonych w Załączniku numer 1 do Regulaminu.

7.      Zawarcie Umowy wymiany kryptowaluty następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Operatora KantorBitcoin lub Pośrednika Płatności całkowitą kwotą zakupu lub sprzedaży wskazaną przez Klienta w Formularzu zamówienia, przy wykorzystaniu dokładnych danych otwartego Zamówienia, które zostały przedstawione Klientowi przez KantorBitcoin, w szczególności przy uwzględnieniu tytułu przelewu zawierającego unikalny identyfikator Zamówienia.

8.      Realizacja Zamówienia zostaje przedsięwzięta przez Usługę KantorBitcoin nie później niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od chwili złożenia Zamówienia.

§4

1.      Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu zamówienia prawidłowych oraz prawdziwych danych. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych danych Operator KantorBitcoin ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. W takim przypadku jako czas zamknięcia transakcji i ustalenia kursu wymiany do jej rozliczenia jest przyjmowany moment wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

2.      Korzystając z KantorBitcoin, a w szczególności zawierając Umowę wymiany kryptowaluty i korzystając z Usługi KantorBitcoin, Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu

3.      Korzystając z KantorBitcoin oraz Usługi KantorBitcoin , Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności oraz niedziałania na szkodę KantorBitcoin oraz Operatora KantorBitcoin.

4.      Klient może korzystać z KantorBitcoin oraz Usługi KantorBitcoin tylko i wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom KantorBitcoin oraz Usługi KantorBitcoin.

§5

1.      Operator KantorBitcoin ma prawo dokonać okresowego zablokowania dostępu Klienta do korzystania z Usługi KantorBitcoin, z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia stwierdzenia krytycznego błędu w systemie informatycznym realizującym Usługę KantorBitcoin lub obsługującym KantorBitcoin, który mógłby skutkować nieprawidłową realizacją transakcji.

2.      Operator KantorBitcoin ma prawo dokonać okresowego lub stałego zablokowania dostępu danego Klienta do korzystania z Usługi KantorBitcoin, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie lub otrzyma informację, że dany Klient korzysta z KantorBitcoin lub Usługi KantorBitcoin w sposób, który narusza lub naraża na naruszenie postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu. W takim przypadku realizacja Zamówień złożonych przez Klienta zostanie wstrzymana do czasu wyjaśnienia wszelkich podejrzeń.

3.      Dla każdego zamówienia KantorBitcoin może zwrócić się do Klienta poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie z żądaniem potwierdzenia danych kontaktowych podanych w Formularzu zamówienia, parametrów zamówienia, a także prosić o potwierdzenie tożsamości Klienta poprzez przesłanie dokumentów poświadczających tożsamość. W takiej sytuacji realizacja Zamówień Klienta zostaje wstrzymana do czasu uzyskania stosownych potwierdzeń, a jako czas rozliczenia transakcji i moment ustalenia kursu wymiany przyjmowany jest czas zakończenia weryfikacji tożsamości Klienta. W przypadku weryfikacji negatywnej (dane Klienta niezgodne z zamówieniem), KantorBitcoin ma prawo anulować zamówienie, a ewentualne wpłacone środki są zwracane na rachunek bankowy, z którego zostały wpłacone w terminie 10 dni roboczych. W przypadku braku możliwości weryfikacji zamówienia zakupu kryptowalut (Klient nie odpowiada na wniosek o weryfikację lub odmawia przesłania dokumentów do weryfikacji), KantorBitcoin ma prawo anulować zamówienie, a ewentualne wpłacone środki są zwracane na rachunek bankowy, z ktorego zostały wpłacone w terminie 30 dni roboczych w kwocie pomniejszonej o opłatę manipulacyjną zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

4.      Dla każdego zamówienia KantorBitcoin może zwrócić się do Klienta poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie z żądaniem udokumentowania miejsca stałego zamieszkania Klienta oraz źródeł dochodu - zgodnie z wytycznymi określonymi Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, a także zaleceń Financial Action Task Force (FATF) w zakresie w/w problematyki. W takiej sytuacji realizacja Zamówień Klienta zostaje wstrzymana do czasu uzyskania stosownych informacji od Klienta.

5.      Operator KantorBitcoin jest zobowiązany dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi KantorBitcoin, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.      Operator KantorBitcoin jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Klienta o fakcie oraz przyczynach niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia.

§6

1.      Operator KantorBitcoin nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi KantorBitcoin z powodu okoliczności niezależnych od Operatora KantorBitcoin, przyczyn losowych oraz w wyniku ataku hakerskiego na serwis KantorBitcoin, Usługę KantorBitcoin, inne usługi wymagane do prawidłowego funkcjonowania Usługi KantorBitcoin lub infrastrukturę serwerową KantorBitcoin lub Usługi KantorBitcoin lub Operatora KantorBitcoin. W szczególności Operator KantorBitcoin nie ponosi odpowiedzialności za czas, po którym następuje zatwierdzanie transakcji wysłania bitcoinów do Klienta przez sieć bitcoin, gdyż jest on pochodną obciążenia sieci bitcoin w okresie realizacji transakcji.

2.      Operator KantorBitcoin nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi KantorBitcoin z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient, w szczególności w przypadku, gdy Klient podał w Formularzu zamówienia nieprawdziwy lub nieprawidłowy adres docelowy lub rachunek bankowy, lub gdy przelew bankowy realizowany przez Klienta nie został dokonany przy wykorzystaniu dokładnych danych, które zostały przedstawione Klientowi przez KantorBitcoin, lub gdy przelew kryptowaluty realizowany przez Klienta został zrealizowany na adres inny niż podany przez KantorBitcoin, lub gdy Klient nie potwierdził kursu wymiany w przypadku wyboru manualnego potwierdzania kursu.

3.      Operator KantorBitcoin nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi KantorBitcoin z powodu okoliczności niezależnych od KantorBitcoin, w szczególności w przypadku, gdy Operator KantorBitcoin otrzyma informację od Pośrednika Płatności lub banku lub innej instytucji finansowej, organów ścigania, prokuratury lub organizacji rządowej, że dany Klient zamierza skorzystać z Usługi KantorBitcoin w sposób, który narusza lub naraża na naruszenie postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

4.      Operator KantorBitcoin nie ponosi odpowiedzialności za niepowiadomienie Klienta o fakcie oraz przyczynach niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi KantorBitcoin z powodu okoliczności niezależnych od KantorBitcoin, w szczególności w przypadku, gdy Operator KantorBitcoin nie posiada żadnych danych kontaktowych Klienta, gdy Klient podał w Formularzu zamówienia nieprawdziwy lub nieprawidłowy adres poczty elektronicznej, gdy Klient nie odpowiada na próby kontaktu ze strony Operatora KantorBitcoin lub gdy Klient w inny sposób unika kontaktu z Operatorem KantorBitcoin.

5.      Operator KantorBitcoin nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie transferu na rzecz Klienta w ramach Usługi KantorBitcoin z powodu okoliczności niezależnych od Operatora KantorBitcoin, w szczególności w przypadku, gdy Operator KantorBitcoin nie posiada żadnych danych kontaktowych Klienta, gdy Klient podał Formularzu zamówienia nieprawdziwy lub nieprawidłowy adres portfela kryptowaluty lub adres poczty elektronicznej, gdy Klient nie odpowiada na próby kontaktu ze strony Operatora KantorBitcoin lub gdy Klient w inny sposób unika kontaktu z Operatorem KantorBitcoin.

6.      Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Operator KantorBitcoin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez osoby trzecie, bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Usługi KantorBitcoin przez Klienta, chyba że szkoda osoby trzeciej wynika z okoliczności, za które Operator KantorBitcoin ponosi odpowiedzialność.

7.      Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Operator KantorBitcoin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta, wynikające z niedziałania lub nieprawidłowego działania portfela kryptowaluty Klienta.

8.      Operator KantorBitcoin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta z tytułu korzystania z Usługi KantorBitcoin w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem, w szczególności niezgodny z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

9.      Operator KantorBitcoin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta z tytułu korzystania z Usługi KantorBitcoin w sposób nieprzewidziany interfejsem strony internetowej KantorBitcoin, w szczególności wynikłe z ręcznej ingerencji w skrypty znajdujące się na stronie, ręczne wywoływanie formularzy i inne próby ingerencji w kod źródłowy i parametry wywołania stron serwisu KantorBitcoin i Usługi KantorBitcoin.

10.   Operator KantorBitcoin nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez Klienta planowanych celów lub korzyści, które zamierzał on osiągnąć przy wykorzystaniu Usługi KantorBitcoin.

11.   Operator KantorBitcoin nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz zaniechania osób trzecich, w szczególności kontrahentów Klienta lub niezależnych usługodawców świadczących usługi elektroniczne, telekomunikacyjne, bankowe lub płatnicze.

12.   Operator KantorBitcoin nie ponosi odpowiedzialności za stałe lub okresowe zablokowanie dostępu Klienta do korzystania z Usługi KantorBitcoin, związane z przerwami w dostawie usług elektronicznych, telekomunikacyjnych, bankowych lub płatniczych, dostarczanych Klientowi lub Operatorowi KantorBitcoin lub serwisowi KantorBitcoin lub Usłudze KantorBitcoin przez niezależnych usługodawców.

13.   Operator KantorBitcoin nie ponosi odpowiedzialności za okresowe zablokowanie dostępu Klienta do korzystania z Usługi KantorBitcoin, związane z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi lub naprawczymi albo okolicznościami siły wyższej.

§7

1.      Operator KantorBitcoin jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną, niezbędnych do świadczenia Umowy wymiany kryptowaluty, przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, wykonania prawa odstąpienia od Umowy wymiany kryptowaluty, a także dochodzenia realizacji praw wynikających z Umowy wymiany kryptowaluty.

2.      W przypadku uzyskania przez Operatora KantorBitcoin wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usługi KantorBitcoin w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem, KantorBitcoin może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

3.      Szczegółowy sposób przechowywania i zakres przechowywanych danych określa Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies opisane w KantorBitcoin.

4.      Operator KantorBitcoin danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5.      Operator KantorBitcoin może, na podstawie art. 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klienta innym podmiotom.

§8

1.      Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Usługa KantorBitcoin jest realizowana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.      Reklamację Klient powinien składać pocztą tradycyjną, wysyłając ją na adres siedziby Operatora KantorBitcoin określony w Regulaminie.

3.      Reklamacja składana przez Klienta powinna zawierać:

a.      dane Klienta, umożliwiające dostateczną identyfikację Klienta

b.      dane odnośnie Zamówienia, którego reklamacja dotyczy

c.      dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji

4.      Reklamacja powinna być złożona w języku polskim, w terminie maksymalnie 30 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.

5.      Operator KantorBitcoin rozpatruje reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji, udzielając odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób w jaki otrzymał reklamację, chyba, że w treści reklamacji zaznaczono inaczej. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony – w takim wypadku Operator KantorBitcoin jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§9

1.      Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi KantorBitcoin, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi KantorBitcoin, na warunkach i zasadach przewidzianych w art. 27 i następnych Ustawy o Prawach Konsumenta.

2.      Klient może odstąpić od Umowy o Świadczenie Usługi KantorBitcoin, korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta

3.      Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usługi KantorBitcoin powinno zostać złożone do Operatora KantorBitcoin przez Klienta w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem przesyłki listowej albo przesyłki kurierskiej. Do zachowania terminu wskazanego w treści §10. ust. 1 Regulaminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

4.      Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, traci prawo odstąpienia od Umowy wymiany kryptowaluty, jeżeli Operator KantorBitcoin wykonał w całości Usługę KantorBitcoin za uprzednią wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem realizacji Usługi KantorBitcoin, że po jej zrealizowaniu Klient utraci prawo odstąpienia od Umowy wymiany kryptowaluty.

5.      Zgoda na natychmiastową realizację Usługi KantorBitcoin polega na złożeniu przez Klienta oświadczenia o wyrażeniu zgody na natychmiastową realizację Usługi KantorBitcoin oraz utratę prawa odstąpienia od Umowy wymiany kryptowaluty, poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. „check­box”), znajdującego się obok oświadczenia o takiej treści.

§10

1.      Operator KantorBitcoin zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Klientów.

2.      Do Zamówień zawartych i niewykonanych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w brzmieniu obowiązującym w złożenia Zamówienia.

§11

1.      Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia Klienta związane z KantorBitcoin lub Usługą KantorBitcoin powinny być doręczane z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:

b.      adres poczty elektronicznej: [email protected], [email protected]

c.      numer telefonu: +48 888 764 888

2.      Przeniesienie przez Klienta praw lub obowiązków wynikających z Umowy wymiany kryptowaluty na osobę trzecią, wymaga uprzedniej zgody Operatora KantorBitcoin, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności

3.      Wszelkie spory związane z realizacją Usługi KantorBitcoin, będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W razie bezskuteczności polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla miasta Opola. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy sporu z Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, dla którego właściwy jest sąd powszechny w Polsce ustalony zgodnie z przepisami polskiego postępowania cywilnego.

4.      Jeżeli w jakimkolwiek czasie jedno lub kilka postanowień Regulaminu stanie się z mocy prawa, prawomocnego wyroku sądu albo ostatecznej decyzji administracyjnej organu administracji publicznej, nieważne lub nieskuteczne z jakiegokolwiek powodu, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują w pełni swoją moc oraz skuteczność. Postanowienia nieważne lub nieskuteczne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną zastąpione postanowieniami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa,

wywołującymi skutki prawne najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

5.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług.

6.      Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w KantorBitcoin w dniu 14 kwietnia 2023 roku o godz. 01:00 czasu GMT (Wielka Brytania).


 

Załącznik numer 1 – Opłaty i prowizje Usługi KantorBitcoin

Rodzaj opłaty lub prowizji Wysokość opłaty lub prowizji
Prowizja za zakup kryptowaluty BTC, LTC, XMR, ETH, ICP, USDT, DOGE 1,5%
Prowizja za sprzedaż kryptowaluty BTC, LTC, XMR, ETH, ICP, USDT, DOGE 1,5%
Prowizja operatora płatności za wpłatę przy użyciu BLIK lub płatności online BC Payments 2,0%
Opłata transakcyjna za realizację wypłaty zakupionych kryptowalut na portfel użytkownika wyliczana dynamicznie na podstawie obciążenia sieci

 

Zobacz także: